Gå til hovedindhold

Næstved Købstads historie 1869-1970

Næstved Købstadskommune blev oprettet i 1869 som følge af købstadskommunalloven af 26. maj 1868. Næstved var indtil 1970 en købstadskommune med et byråd.

Indhold

  Købstadskommunen

  Byrådet skulle fra 1869 bestå af mellem 7 og 19 personer alt efter hvad der stod i købstadens vedtægt. Stemmeret havde alle uberygtede mænd over 25 år med indfødsret og egen husstand, der havde boet og betalt skat i købstaden i mindst et år.

  Alle der levede op til disse krav kunne også vælges til byrådet. Valgperioden var seks år. Modtagere af fattighjælp, tjenestefolk og kvinder havde ikke stemmeret. Kvinder fik valgret til byrådet i 1908.

  Med loven af 1868 overtog byrådet sognepræsternes arbejde med administrationen af købstadens skole- og fattigvæsen. Dertil kom bl.a. forvaltningen af byens kloakering, drikkevandsforsyningen samt renovation og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og veje. Disse opgaver blev kun større i takt med at købstaden voksede.

  Byrådet i Næstved nedsatte bl.a. et fattigvæsen, der havde ansvaret for købstadens sociale forsorg og udbetalingen af fattighjælp. Læs mere om Næstved Fattigvæsens historie.

  Mellem 1869-1919 blev byrådet og dets møder ledt af en kongeligt udpeget borgmester, som var formand for byrådet, og skulle sikre udførelsen af byrådets beslutninger. For at en beslutning kunne træffes, skulle mindst halvdelen af byrådsmedlemmerne være til stede.

  Næstved Byråd 1935

  Næstved Byråd i salen på Hjultorvet, 1935, fotograf: E. Arnholtz

  Næstved Byråd efter 1919

  Styrelsesloven 1919 betød at hele byrådet nu skulle vælges ved direkte folkevalg, og at det skulle bestå af mellem 7 og 25 medlemmer med en valgperiode på 4 år. Byrådet valgte medlemmerne til kommunale kommissioner, derunder bl.a. skole-, bygnings-, brand- og sundhedskommissionen. 

  Alle byrådsmedlemmer kunne i princippet blive valgt som enten borgmester eller viceborgmester. Den første folkevalgte borgmester i Næstved hed Anton Marius Kristensen, der var borgmester fra 1919-1938.

  Næstved Købstadskommune var mellem 1919 og 1970 stort set geografisk uændret. Sct. Mortens og Sct. Peders landdistrikt blev indlemmet i hhv. 1923 og 1924 og Karrebæk Kommune i 1969.

  I 1970 blev Næstved Kommune dannet ved sammenlægning af Næstved Købstad og landkommunerne Marvede, Hyllinge, Fodby, Vallensved, Herlufsholm samt Rislev sogn fra Holmegaard Kommune og Rønnebæk og Vejlø sogne fra Fladså Kommune.

  Ved kommunalreformen i 2007 blev den nuværende Næstved Kommune oprettet gennem sammenlægning af Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard, Næstved og Suså kommuner.

  Reformen betød også at kommuner med over 20.000 indbyggere skulle have mellem 19 og 31 byrådsmedlemmer. I valgperioden 2017-2021 havde Næstved 31 byrådsmedlemmer.

  Se også

  Luftfoto over området ved Sct. Mortens Kirke, banegården og kasernen, 1930, fotograf: Aero Express

  Relevante artikler